Această Politică de Confidențialitate a fost elaborată pentru a servi celor care sunt preocupați de modul în care datele lor personale sau informațiile de identificare personală sunt utilizate online. „Datele personale” sau „Informațiile de identificare personală”, asa cum sunt descrise în Regulamentul (UE) 2016/679 sau legea privind confidențialitatea și securitatea informațiilor din SUA, reprezintă informațiile care pot fi utilizate pentru a identifica, contacta sau localiza o persoană.

 

Vă rugăm să citiți cu atenție politica noastră de confidențialitate pentru a înțelege clar modul în care colectăm, folosim, protejăm sau prelucrăm în alt mod datele dvs. personale sau informațiile de identificare personală prin intermediul site-ului nostru.

 

1. Cine suntem noi?

Site-ul web mideaaircon.ro (https://mideaaircon.ro), denumit in continuare site web, este administrat de UNICOMP SRL

 

2. Ce date personale colectăm, cum le colectăm și cât timp le păstrăm?

Colectăm o serie de date personale doar pentru scopuri legitime și definite clar, ce stau la baza activității și comunicării noastre cu dvs, iar prelucrarea lor se întemeiază întotdeauna pe baza consimțământul dvs explicit pentru fiecare situație în parte, după cum urmează:

 

2.1 Date anonimizate și statistice

Conținutul acestui site web are un caracter informativ, iar accesarea sa NU presupune colectarea de date personale, ci doar de date anonimizate și statistice astfel:

 

Date statistice și anonimizate despre accesarea și performanța site-ului web, colectate prin Google Analytics – număr de vizitatori, pagini accesate, tipul browserului, tipul de dispozitiv etc. Google Analytics folosește în acest sens cookies, iar detalii despre acestea puteti gasi aici. Daca cookies sunt dezactivate în browserul dvs, atunci Google Analytics nu va inregistra date despre vizita dvs in acest site web.

Date statistice despre incidente de securitate și activități malițioase, colectate prin Sucuri Security

Datele anonimizate și statistice sunt în general păstrate pe o perioadă de 12 luni, dacă situația (anumite incidente de securitate) nu ne impune o perioadă mai lungă.

 

2.2 Date pseudo-anonimizate

Interacțiunea utilizatorilor cu acest site web sau cu administratorul lui presupune prelucrarea, validarea și procesarea unor date pseudo-anonimizate (prin date pseudo-anonimizate se înțeleg acele date care ar putea identifica o persoană, dar noi nu verificăm sau nu e relevant dacă aceste date sunt reale), obținute prin:

 

Formularul de contact

Datele pseudo-anonimizate completate în formularul de contact sunt stocate în baza de date a site-ului web, si sunt trimise pe unul dintre email-urile noastre folosind un protocol securizat

Stocăm conținutul mesajelor transmise prin formularul de contact de pe acest site web, precum și datele de contact furnizate (reale sau nevalide) la completarea formularului de contact pentru a putea răspunde utilizatorilor care ne contactează

Datele de contact vor rămâne confidențiale și vor servi doar ca mijloc de comunicare între noi și dvs. Nu veți primi mesaje cu conținut nesolicitat.

Abonarea la newsletter

Verificăm și confirmăm validitatea adreselor de e-mail folosite la abonarea la newsletter prin trimiterea unui e-mail automat care solicită confirmarea abonării

Ulterior, adresele de e-mail validate prin abonare sunt folosite pentru a transmite mesaje cu scopuri de informare și marketing, cu posibilitate de dezabonare / anulare sau revocare a calității dobândite prin înregistrare

Datele pseudo-anonimizate sunt păstrate pe termen nelimitat sau până când utilizatorul optează pentru dezabonare de la newsletter sau ne solicită ștergerea lor.

 

3. Cum îți protejăm datele personale?

Acest site web solicită date pseudo-anonimizate pe care le salvează în baza de date sau le transmite mai departe către adresa de email a administratorului. Accesul la aceste date este limitat doar administratorului site-ului web, iar sistemele informatice pe care sunt salvate sunt securizate și actualizate la zi.

Acest site web este securizat, actualizat permanent și folosește o conexiune criptată prin utilizarea unui certificat SSL și a protocolului HTTPS, pentru a nu permite interceptarea datelor vehiculate între server și utilizatori de terțe părți.

 

4. Cu cine partajăm datele personale?

Datele colectate de la utilizatori (pseudo-anonimizate) nu sunt partajate cu nici o altă entitate.

 

5. Ce drepturi ai asupra datelor tale personale?

Poți cere să primești un fișier de export cu datele personale pe care le deținem despre tine. De asemenea ne poți cere să ștergem toate datele personale pe care le deținem despre tine. Aceste lucruri se pot face printr-o solicitare directă transmisă pe adresa de email a administratorului site-ului web.

 

6. Informatii suplimentare

Utilizatorii pot vizita acest site web anonim. Acest lucru poate fi făcut prin dezactivarea cookie-urilor din browserul dvs. de internet.

 

Politica de confidențialitate poate suferi modificări din când în când, pentru a fi în acord cu legislatia în vigoare. Nu vom informa explicit utilizatorii site-ului web despre aceste modificări, de aceea recomandăm utilizatorilor să consulte periodic această pagină spre informare.

 

7. Date de contact

Puteți contacta administratorul acestui site web prin intermediul formularului de contact sau direct la adresa de email adminATunicomp.ro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This Privacy Policy has been developed to serve those who are concerned about the way their personal data or personal identification information is used online. "Personal Information" or "Personal Identification Information" as described in Regulation (EU) 2016/679 or the US Privacy and Security Act is the information that can be used to identify, contact, or locate a person.

 

Please read our privacy policy carefully to understand how we collect, use, protect or otherwise process your personal information or personal identification information through our site.

 

1. Who are we?

The mideaaircon.ro website (https://mideaaircon.ro), hereinafter referred to as the website, is managed by UNICOMP SRL

 

2. What personal data do we collect, how do we collect them and how long do we keep them?

We collect a series of personal data only for legitimate and clearly defined purposes that underlie our activity and communication with you, and their processing is always based on your explicit consent to each individual situation as follows:

 

2.1 Anonymous and statistical data

The content of this website is informative and its access does NOT involve the collection of personal data, but only anonymized and statistical data as follows:

 

Static and anonymous site and site statistics collected by Google Analytics - number of visitors, visited pages, browser type, device type, etc. Google Analytics uses cookies in this regard, and details about it can be found here. If cookies are disabled in your browser, then Google Analytics will not record your visit data on this website.

Statistical data on security incidents and malicious activities collected through SucuriSecurity

Anonymous and statistical data are generally kept for a period of 12 months if the situation (certain security incidents) does not require a longer period.

 

2.2 Pseudo-anonymous data

Interaction of users with this website or its administrator involves the processing, validation and processing of pseudo-anonymous data (pseudo-anonymous data means those data that could identify a person, but we do not verify or are relevant if these data are real), obtained by:

 

Contact form

The pseudo-anonymous data filled in the contact form is stored in the website's database and is sent to one of our emails using a secure protocol

We store the content of the messages sent through the contact form on this website as well as the contact information provided (real or invalid) when filling in the contact form so that we can respond to the users who contact us

Contact details will remain confidential and serve only as a means of communication between us and you. You will not receive unsolicited content.

Subscribe to the newsletter

We verify and confirm the validity of the email addresses used to subscribe to the newsletter by sending an automatic email requesting confirmation of the subscription

Subsequently, validated email addresses are used to send messages for information and marketing purposes, with the possibility of unsubscribing / canceling or revoking the quality acquired through registration

Pseudo-anonymized data is kept indefinitely, or until the user opts for unsubscription from the newsletter or asks for their deletion.

 

3. How do we protect your personal information?

This website requires pseudo-anonymous data that it stores in the database or pass it on to the administrator's email address. Access to this data is limited to the website administrator, and the computer systems on which they are saved are secure and up-to-date.

This website is secured, permanently updated, and uses an encrypted connection using an SSL certificate and HTTPS protocol to prevent interception of data between the server and third-party users.

 

4. With whom do we share personal data?

Data collected from users (pseudo-anonymous) is not shared with any other entity.

 

5. What rights do you have on your personal data?

You can ask to receive an export file with the personal data we hold about you. You can also ask us to delete all the personal data we hold about you. These things can be done through a direct request sent to the webmaster's email address.

 

6. Additional information

Users can visit this anonymous website. This can be done by disabling cookies in your internet browser.

The Privacy Policy may change from time to time to comply with applicable law. We will not explicitly inform users of the site about these changes, so we recommend users periodically reviewing this page for information.

 

7. Contact details

You can contact the administrator of this website via the contact form or directly at adminATunicomp.ro

 


Contactati-ne

Suntem disponibil 24/7

Telefon: 0725.797.496 0723.563.819 021.667.31.62

Contactati-ne

Reclama
Mack Stores Prestashop Modules, Domain name, and Webspace
Mack webs, Shopping cart and seo experts
Life's Blogs